ข่าวนนทบุรี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผอ.ฟ้า เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

4 มิถุนายน 67 ที่วัดช่องลม ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้มีการจัดพิธีถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดย น.ส.พรทิพา สุพัฒนุกูล หรือ ผอ.ฟ้าผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี เป็นประธาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก โชติธรรม อรรถบดี ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกำลังสำรองเพื่อความมั่นคง ศูนย์การกำลังสำรอง (ศคร.ศสร.) ค่ายธนรัตน์ ประธานผู้ก่อตั้ง ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน,นอกจากนี้ยังประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 พระครูสมุห์พรศักดิ์ ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดช่องลม และ น.ส.พรทิพา ได้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์มีพระครูกิตติเขมาภิรม เจ้าอาวาสหงษ์ทอง เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะสงฆ์ จำนวน15 รูป น้อมนำการตั้งจิตอธิษฐานและสวดมนต์  จากนั้นได้มีพิธีปล่อยปลาสวายจำนวน 1,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งดำเนินการปล่อยปลาลงในคลองโครงการ โคก หนองนาโมเดล ตามโครงการพระราชดําริ
ทั้งนี้ น.ส.พรทิพา ได้ถวายปัจจัยจำนวน 30,000 บาท ให้กับ พระครูสมุห์พรศักดิ์ ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดช่องลม และถวายปัจจัยให้แก่พระภิกษุสงฆ์อีกจำนวน 15 รูป

น.ส.พรทิพา กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีจิตอาสาและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และคนในสังคม ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง มีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

สาโรจน์ สว่างศรี รายงาน