Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“วิรัช – โสรัตยา บัวชุม” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “100 ชุมชน-บุคคล-หน่วยงาน พัฒนาท้องถิ่นดีเด่น”

“วิรัช – โสรัตยา บัวชุม” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “100 ชุมชน-บุคคล-หน่วยงาน พัฒนาท้องถิ่นดีเด่น”เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการ adiCET ที่เสนอชื่อ นางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่า ได้รับรางวัล ระดับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์และได้รับการยกย่องจากสังคม และนายวิรัช บัวชุม ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่า ได้รับรางวัล ระดับชุมชน บ้านป่าสักน้อย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์และได้รับการยกย่องจากสังคม โดยได้รับโล่เกียรติคุณ “100 ชุมชน-บุคคล-หน่วยงาน พัฒนาท้องถิ่นดีเด่น” เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2567 และในการนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล/ชุมชนตัวอย่าง/หน่วยงานสนับสนุนเป็นเลิศด้านการพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารณาดำเนินการคัดเลือกชุมชน บุคคล และหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศ ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน บุคคล และหน่วยงานสนับสนุนด้านการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์และได้รับการยกย่องจากสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2567.