ข่าวพัทยา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ชื่นชม ‘สุขราช กาลรา’ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมดีเด่น และผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ ปี 2567

มีรายงานข้อมูลจากสำนักงานศาลยุติธรรม โดย นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักส่งเสริมงานตุลาการ ส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมดีเด่น และผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2567  สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักส่งเสริมงานตุลาการ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประนีประนอมดีเด่น และผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ส่งรายชื่อผู้ประนีประนอมที่ประสงค์จะขอพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมดีเด่น ซึ่งมีผลการไกล่เกลี่ยคดีในรอบปีที่ผ่านมาคิดเป็นคะแนนรวมทั้งสิ้น 300 คะแนน มีผลการไกล่เกลี่ยสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนคดีที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยทั้งหมด และผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศที่มีผลการไกล่เกลี่ยคดีในรอบปีที่ผ่านมาคิดเป็นคะแนนรวมทั้งสิ้น 500 คะแนน มีผลการไกล่เกลี่ยสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของจำนวนคดีที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยทั้งหมดนั้น

ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประนีประนอมตามที่ศาลยุติธรรม จำนวน 32 ศาล ได้ส่งมาเพื่อพิจารณาแล้ว จำนวน 91 ราย ปรากฏว่ามีผู้ประนีประนอมที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมดีเด่นจำนวน 58 ราย และผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศจำนวน 31 ราย

โดยในครั้งนี้ นายสุขราช กาลรา ประธานขุมชนวอล์กกิ้งสตรีท ผู้ประนีประนอมประจำศาลพัทยาและศาลแขวงพัทยา ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2567 ถือเป็นบุคคลของท้องถิ่นที่ประกอบคุณงามความดีทำงานให้กับศาลแขวงพัทยาและศาลจังหวัดพัทยาจนเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการไกล่เกลี่ยคดีในรอบปีที่ผ่านมามีคะแนนสูงเป็นอันดับต้นๆ จนได้รับการคัดเลือกดังกล่าว จึงขอแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้