Uncategorized

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ชลบุรี จัดกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ชลบุรี จัดกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กว่า 300 คน ลงพื้นที่จัดกิจกรรม OSR “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ” (Ombudsman Social Responsibility) ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ร่วมกันทำ EM Ball กว่า 100 ลูก โยนลงในสระรวมพันธุ์บัวไทย ด้วยการยิงลูก EM Ball ลงสระบัว เพื่อช่วยรักษาสมดุลของน้ำ และร่วมทำโป่งดินเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ดำรงไว้ซึ่งพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มุ่งให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ดินและน้ำ และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า อีกทั้งยังเป็นแหล่งทัศนศึกษา ทำกิจกรรมปลูกป่า และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นอย่างยั่งยืน
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยว่า ทุกวันนี้เราต้องเผชิญปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาน้ำเสียจากขยะและโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าแหล่งต้นน้ำ ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินมักได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผลกระทบอันเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง กว่า 50 เรื่อง จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและกระตุ้นจิตสำนึกและความใส่ใจในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีกำลังหลักเป็นคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้และมีมุมมองในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลึกและกว้างมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบในฐานะที่เป็นหน่วยงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนได้
ทั้งนี้ ชุมชนจะมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ สิ่งสำคัญ คือ การอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันทำความดีทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เกิดความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรที่ร่วมกันสร้าง รวมถึงร่วมกันหล่อหลอมจิตใจจากรุ่นสู่รุ่นให้รักสิ่งแวดล้อม อนาคตความอุดมสมบูรณ์จะคืนมาปัญหาที่เราเผชิญอยู่ก็จะน้อยลง

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก