Reporter&Thai Army Uncategorized

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำจิตอาสาฯ ร่วมพัฒนา “หนองกล้วย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำจิตอาสาฯ ร่วมพัฒนา “หนองกล้วย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำคูคลอง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณหนองกล้วยเชิงสะพานข้ามแม่น้ำกก หมู่ที่ 2 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธจังหวัดเชียงราย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ปลัดจังหวัดเชียงราย และข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ จิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน กำลังพลจิตอาสาทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน เด็ก เยาวชน และผู้นำชุมชนมาร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน โดยได้รับการสนับสนุนรถโรงครัวพระราชทานจาก มทบ.37 ตลอดทั้ง น้ำดื่มจากภาคส่วนต่าง ๆ อีกด้วย

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ด้านสภาพแวดล้อมและสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

ในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยความทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำริอันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยและประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์ชัดในจิตใจของปวงชน เป็นต้นแบบให้ยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำจิตอาสาทุกหมู่เหล่ากล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พร้อมกัน ก่อนจะปล่อยแถวกำลังพลจิตอาสาพระราชทานไปปฏิบัติงานตามจุดที่กำหนด รวมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว เพื่อแพร่ขยายพันธ์ให้เกิ ดความอุดมสมบูรณ์ และความสมดุลในระบบนิเวศวิทยา ณ หนองกล้วยแห่งนี้อีกด้วย

สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นกิจกรรมตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสิ่งสาธารณประโยชน์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งยังส่งผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ปฏิบัติโดยใช้ศักยภาพและความถนัดของตนเองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้ง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติได้แก่สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนไปพร้อมกันด้วย