Reporter&Thai Army

กองพลทหารราบที่.7 เดินตามรอยพ่อ ร.9 ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มอบพันธุ์ข้าวพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กองพลทหารราบที่.7 เดินตามรอยพ่อ ร.9 ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มอบพันธุ์ข้าวพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มื่อ 5 ก.พ. 62 พล.ต.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.พล.ร.7 เป็นประธาน พิธีดำนา แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ พล.ร.7 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พล.ร.7 โดยมี ผู้บังคับบัญชา ฝสธ.ฯ กำลังพล และมวลชนรอบค่ายฯได้แก่ ผู้นำชุมชน ต.ดอนแก้ว , ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

ในเวลาช่วงบ่าย พล.ต.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.พล.ร.7 เป็นประธาน พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับจาก ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ มอบให้แก่ ทหารพันธุ์ดี พล.ร.7 จำนวน 20 นาย เพื่อนำเมล็ดพันธุ์พระราชทานไปขยายผลการดำเนินการตามโครงการทหารพันธุ์ดีไปสู่ชุมชนของกำลังพลดังกล่าว โดยจัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้า บก.พล.ร.7 โดยมี ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสธฯ และ ผบ.นขต.พล.ร.7 ร่วมพิธีจำนวน 30 นาย

//////////////////////////////////////////////////////////////
วชรพงศ์ มีทรัพย์กว้าง