Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชุด ชป.อ.บึงนาราง ลงพื้นที่ร่วมกับ น.ส.ปัญญ์ชลี เมืองจันทร์ หน.ชดธ.เคลื่อนที่ อ.บึงนาราง, จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.ตำรวจ , จิตอาสา เพื่ออำนวยความสะดวกรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับประชาชนในระดับหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.62 เวลา 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชุด ชป.อ.บึงนาราง ลงพื้นที่ร่วมกับ น.ส.ปัญญ์ชลี เมืองจันทร์ หน.ชดธ.เคลื่อนที่ อ.บึงนาราง, จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.ตำรวจ , จิตอาสา เพื่ออำนวยความสะดวกรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับประชาชนในระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.ยางแขวนฆ้อง ม.1 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จว.พ.จ. มีประชาชนสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 50 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย