ข่าวเด่น

การประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 5

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ กองบัญชาการทหาร แขวงบ่อแก้ว และ กองบัญชาการทหาร แขวงไซยะบุลี จัดการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

**********************
ห้วงวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2567 กองกำลังผาเมือง/ชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ได้จัดการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ไทย – ลาว ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมือง จังหัวดน่าน โดยมี พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว พื้นที่ภาคเหนือของไทย เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และ พลจัตวา กูด พมมา หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารแขวงไซยะบุลี/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาว – ไทย พื้นที่ภาคเหนือของลาว เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว และ พันเอก ทองไข สียาลาด หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้ว เป็นประธานร่วม พร้อมด้วยส่วนราชการในชุดประสานงานฯ ทั้งฝ่ายไทย และ สปป.ลาว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การประชุมชุดประสานงานฯ หารือข้อปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ในพื้นที่ภาคเหนือของไทย ที่ติดต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านแขวงไชยะบุลี และแขวงบ่อแก้ว โดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติด
ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดน กับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการพัฒนาสัมพันธ์
ในทุกระดับ อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ตามชายแดน และเกิดความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ ด้วยมาตรการที่ถูกต้อง
และเหมาะสม บนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมทั้งผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไป
หลังจากนั้นยังได้นำคณะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน, วัดพระธาตุแช่แห้ง, วัดภูมินทร์ และก่อนเดินทางกลับได้ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก บริเวณ หลักเขตแดนไทย-ลาว จุดผ่านแดนจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น.