Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔)ร่วมกับ นาง วัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ , กำนัน ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมประมาณ ๖๐ คนให้การต้อนรับ นาย เอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ ข้าราชการบำนาญ/อดีตพัฒนาการจังหวัดชัยนาท ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการระดับจังหวัดฯ ตรวจประเมินผลงานและตัดสินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)

เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔)ร่วมกับ นาง วัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ , กำนัน ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมประมาณ ๖๐ คนให้การต้อนรับ นาย เอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ ข้าราชการบำนาญ/อดีตพัฒนาการจังหวัดชัยนาท ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการระดับจังหวัดฯ ตรวจประเมินผลงานและตัดสินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้พิจารณาคัดเลือก บ้านพุม่วง ม.๑๓ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จว.น.ว. เข้ารอบ ๔ หมู่บ้านสุดท้ายของจังหวัดนครสวรรค์ ณ บ้านพุม่วง ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จง.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย