ข่าว เพชรบุรี

รภ.เพชรบุรี รวมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี แปรอักษร “ทรงพระเจริญ” ร.10

รภ.เพชรบุรี รวมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี แปรอักษร “ทรงพระเจริญ” ร.10

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.39 น. ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่เป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อี่นจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายคำสัตย์ปฏิญาณ “น้อมถวายความภักดี น้อมพลีด้วยจิตอาสา”

ในพิธี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำปฏิญาณตน ประกาศตนสู่การเป็นต้นแบบด้านการรู้ รัก สามัคคีของจังหวัดเพชรบุรี ความว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ สร้างสรรค์คุณประโยชน์ของแผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระราโชบายตลอดไป”

จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการแปรอักษรเลข ๑๐ ตามด้วยคำว่า “ทรงพระเจริญ” แสดงถึงความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีมีแด่พระองค์ท่าน กอปรกับพระปฐมบรมราชโองการที่ทรงพระราชทานไว้ว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สร้างความปลื้มปิติให้กับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายคำสัตย์ปฏิญาณ “น้อมถวายความภักดี น้อมพลีด้วยจิตอาสา” เป็นกิจกรรมระยะที่ 2 ของโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่นจังหวัดเพชรบุรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดโครงการขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่นให้เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรี โดยได้จัดโครงการดังกล่าวให้กับประชาชนใน 10 ตำบล ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยร่วมกับชุมชน เน้นการพัฒนาผู้นำชุมชนและประชาชนให้เข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และได้น้อมนำพระราชดำรัส รู้ รัก สามัคคี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น และจะขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้ครบทุกตำบลในจังหวัดเพชรบุรี

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี