ยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่


“ยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่”
๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่หอประชุมโรงเรียนคำเตยวิทยา ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอไทยเจริญ มอบนายชัยยุทธ ครองยุทธ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอไทยเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่

การจัดกิจกรรมดังกล่าวนายประเวศ ละครราช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชน/นักเรียนควรรู้ควรทราบ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน /ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์/แก้ไข้ปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดยโสธร มีผู่สนใจเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๕๐ คน ระยะเวลา ๑ วันมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่ม เล่นเกมส์ ทางเลือก ทางรอด The Chocice เป็นเกมส์ ที่สอดแทรกเกี่ยวกับกฎหมายเข้าใจง่าย พร้อมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรีสิทธนัตฺ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นำหน่วยงานในสังกัดเช่นสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร-เรือนจำจังหวัดยโสธรและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร ร่วมเสวนาภารกิจของสำนักงานต่างๆให้ประชาชน/นักเรียนได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่/

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน