ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ประชุมหารือแนวทางดำเนินงานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง

5 มิถุนายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอทุ่งเขาหลวง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการขยายผลองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร เพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะดำเนินการต่อยอดและขยายผล จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการแก้มลิงกุดบึก พร้อมอาคารประกอบ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการแก้มลิงกุดแขแซ พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 2 โครงการ

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทางในการพัฒนา ต่อยอด และขยายผลโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ.2568 – 2570) ทั้งนี้ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. เพื่อดำเนินการขยายผลองค์ความรู้ และสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น โครงการขุดลอกแก้มลิงเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง (โครงการชลประทานร้อยเอ็ด) โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด) โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินและการแปรรูป (สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน