Uncategorized

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ร่วมกันซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย. ประจำปี 2561 โดยมีวิทยากร จากงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดขอนแก่น. มาให้ความรู้ด้านทฤษดีและด้านการปฏิบัติที่ถูกต้อง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ร่วมกันซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย. ประจำปี 2561 โดยมีวิทยากร จากงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดขอนแก่น. มาให้ความรู้ด้านทฤษดีและด้านการปฏิบัติที่ถูกต้อง

วันนี้ (5ก.ย.61) เวลา 09.00-16.00น. นายหนู สิงห์เกื้อ. นายก อบต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด นายบรรพรต ประเสริฐสังข์. รองนายกฯ จ่าเอกสุรศักดิ์ แก้วธานี ปลัดอบต.และเจ้าหน้าที่ อบต.ได้เชิญ ร.ต.ท.วีรวิทย์ บุตรพรม. ด.ต.โอภาส ยะลาไสย. สายตรวจตำบลหนองตาไก้ฯ. อพปร. และ ประธานสภา. สอบต. ตำบลหนองตาไก้ฯมาเข้ารับฟังการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มศักยาภาพของบุคลากรของ อบต.หนองตาไก้. ให้เกิดความรู้ ความชำนาญเกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ. ช่วยลดสถิติการสูญเสียจากการเกิดภัยปัญหาอัคคีภัย สาธารณภัยอื่นๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ. เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอัคคีภัยสาธารณภัยอีกด้วย

การฝึกอบรมในครั้งนี้ นายหนู. สิงห์เกื้อ นายก ได้เชิญ. ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ ชินภักดี หน.ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะครูฝึก มาให้ความรู้ภาคทฤษฏีในช่วงเช้าและภาคการปฏิบัติ ดังนี้ การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย,การฝึกการป้องกันและรังับอัคคีภัย,การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรเป็นอย่างดีแล้วจะนำไปปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์จริง

คณิต ไชยจันทร์ /รายงาน