ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี….กาชาดปราจีนบุรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)

ปราจีนบุรี….กาชาดปราจีนบุรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒เวลา ๑๓.0๐ น.
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยมี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวถึง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ ตลอดจนรู้จักวิธีใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้า (AED) สามารถช่วยเหลือผู้มีภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยเฉพาะ
ผู้ที่อยู่ในครอบครัว ก่อนที่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ จะเดินทางไปถึง

การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เป็นสาเหตุการเสียชีวิต
ที่สำคัญในจำนวนผู้ป่วยที่หัวใจเกิดภาวะหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล
พบว่าร้อยละ๗๐ เกิดเหตุที่บ้าน และร้อยละ ๕ไม่มีผู้พบเห็นเหตุการณ์
ขณะเกิดเหตุ ทำให้โอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้น
นอกโรงพยาบาลค่อนข้างต่ำ และกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอก
โรงพยาบาล ที่ไม่ได้มีสาเหตุจากอุบัติเหตุโอกาสรอดชีวิต ร้อยละ
๑๐.๘ ทั้งนี้โอกาสรอดของผู้ป่วยจะสูงขึ้นหากผู้พบเห็นเหตุการณ์มี
ความรู้ในการแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือผ่านระบบ ๑๖๖๙ และ
สามารถช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้ ด้วย ๒ มือ
การจัดประชุมวันนี้ ได้รับการอนุเคราะห์ วิทยากรทางการแพทย์
พยาบาล เวชกิจฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
และโรงพยาบาลเมติแคร์ ๓๐๔ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
จิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรภาครัฐ บุคลากรจากองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และนักเรียน / นักศึกษา จำนวน ๒๕๐ คน