Uncategorized

พะเยา เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพประชาชนยื่นหนังสือคัดค้านแก้กฎหมาย สสส.

พะเยา เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพประชาชนยื่นหนังสือคัดค้านแก้กฎหมาย สสส.

เครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน จังหวัดพะเยา ยื่นหนังสือคัดค้านการแก้ไขกฎหมายกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (กองทุน สสส.) เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุน สสส.อยู่ภายใต้ระบบราชการ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ

 

 

นายปิยะพงษ์ ปัญญาดา ผู้ประสานงานเครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพพะเยา ต้องเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมพะเยา เพื่อผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายกรัฐมนตรี หลังไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (กองทุน สสส.) เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุน สสส.อยู่ภายใต้ระบบราชการ ซึ่งในนามเครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน จังหวัดพะเยา มีความคิดไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวภาคประชาชนไม่มีส่วนร่วม

ดังนั้นจึงได้เข้ายื่นหนังสือ เพื่อให้นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้ยุติกระบวนการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ด้วยการยกเลิกคำสั่งการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องจากประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ดังนั้นจึงอยากให้มีการทบทวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะจะกระทบกับการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

สัมภาษณ์…นายปิยะพงษ์ ปัญญาดา ผู้ประสานงานเครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน จังหวัดพะเยา