Uncategorized ข่าว ยโสธร

ผู้ว่าฯยโสธรลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์”

“ผู้ว่าฯยโสธรลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์


ที่บ้านเลขที่2/1หมู่ที่3บ้านกุดปลาดุก ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา10.00 น.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้ป่วยขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาลโดยนายนพรุจ โคตรสมบัติ หลานชายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฏีกาเพื่อขอพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล
นางสังเวียน โคตรสมบัติ อายุ79 ปี ชึ่งป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ เป็นอัมพาตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายจารุวัตร

ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขอำเภอกุดชุม-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเปือย-รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย-ผู้นำชุมชนตำบลโนนเปือย อสม.และประชาชนในพื้นที่ให้การตอนรับและยังมีหน่วยงานหลายภาคส่วนได้ลงพื้นที่ติดตามให้การช่วยเหลือเช่นสำนักงานจังหวัดยโสธร-ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร-สาธารณสุขจังหวัดยโสธร-คณะครู-ูอาจารย์ จากมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาตร์ยโสธรที่นายนพรุจ โคตรสมบัติ ศึกษาอยู่ได้มีการมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่การดำรงชีพในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยรายดังกล่าวและมอบเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งไว้กับผู้ดูป่วยและผู้ดูแลต่อไป

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าว ยโสธร ภาพ-ข่าว