Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.3206ร่วมด้วย ชป.ของ ร้อย.ทพ.ไฟป่า ฯ ที่ ขึ้นควบคุมทางยุทธการ กับ มทบ.38 และ /ชป.มวลชน อ.ทุ่งช้าง/จิตอาสาฯ ร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคง อ.ทุ่งช้าง/

เมื่อ 7 เม.ย. 62, 0900 – 0930 พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.3206ร่วมด้วย ชป.ของ ร้อย.ทพ.ไฟป่า ฯ ที่ ขึ้นควบคุมทางยุทธการ กับ มทบ.38 และ /ชป.มวลชน อ.ทุ่งช้าง/จิตอาสาฯ ร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคง อ.ทุ่งช้าง/จิตอาสาฯ, สภ.ทุ่งช้าง, สภ.งอบ, ส่วนราชการในพื้นที่, หน่วยป้องกันป่า/หน่วยจัดการต้นน้ำในพื้นที่, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ร่วมรับมอบสิ่งของ และยุทโธปกรณ์สำหรับนำไปใช้ปฏิบัติงานดับไฟป่าให้ศูนย์อำนวยการควบคุมไฟป่าระดับอำเภอ ในพื้นที่เสี่ยง 3 ตำบล ห้วงเร่งด่วน ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 เม.ย.62 โดยมีนาย เกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นอภ.ทุ่งช้างฯ เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมกันนี้ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติข้อราชการ และให้กำลังใจศูนย์อำนวยการควบคุมไฟป่าระดับอำเภอฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย