Uncategorized

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยาภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเลือกรถโดยสารสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยในการเดินทาง

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยาภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเลือกรถโดยสารสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยในการเดินทาง

วันที่ 6 สค 61 ที่ห้องประชุมโรงแรมวีซี ดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา นายสุกิจ กันติเกตุ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเลือกรถโดยสารสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเลือกบริการรถโดยสารที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางสาวพวงทองว่องไว ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยาภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาเปิดเผยว่า การใช้รถโดยสารสาธารณะที่ไม่ปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมายซึ่งที่ผ่านมาจะพบว่าประชาชนและหน่วยงานได้ใช้บริการเช่าเหมารถโดยสารสาธารณะ ที่เป็นรถทัศนาจรทั้งในรูปแบบของรถตู้หรือรถทัศนาจรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมและศึกษาดูงานตามพื้นที่ต่างๆซึ่งพบว่าจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารทัศนาจรจะพบได้บ่อยครั้งในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้เสียทรัพย์และเสียบุคลากรที่เป็นกำลังหลักของหน่วยงานเป็นจำนวนมากทางศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยาภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าวจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรสนักเรียนให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจังหวัดพะเยาจึงได้จัดให้มีการประชุมเสวนา การเลือกรถโดยสารสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเลือกบริการรถโดยสารที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสนับสนุนการทำสัญญาที่เป็นธรรมในการเช่ารถทุกครั้งและนำไปสู่การผลักดันการแก้ไขปัญหาโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน