ข่าวเชียงใหม่

บัวขาว บัญชาเมฆ เข้าพบ อธิการบดี เพื่อหารือศึกษาต่อ ม.แม่โจ้

บัวขาว บัญชาเมฆ เข้าพบ อธิการบดี เพื่อหารือศึกษาต่อ ม.แม่โจ้

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้. ร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว บัญชาเมฆ พร้อมทีมงานบัญชาเมฆ เข้าพบ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหาร เพื่อหารือด้านการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562