ข่าว เพชรบุรี

เทศบาลตำบลท่ายาง จัดกิจกรรม”วันสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี” สืบทอดเจตนารมณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคืนชีวิตให้กับแม่น้ำเพชร

เทศบาลตำบลท่ายาง จัดกิจกรรม”วันสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี” สืบทอดเจตนารมณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคืนชีวิตให้กับแม่น้ำเพชร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่7สิงหาคม 2562 โดยเริ่มจากคณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง พนักงานลูกจ้าง พร้อมด้วย เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ายาง โรงเรียนวัดท่าคอย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะครู พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันถือป้ายเดินรณรงค์ตามโครงการวันสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี 2562 ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ผ่านตลาดสดท่ายาง และเดินลงสู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่าย์น้ำข้ามภพ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จากนั้นนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมวันสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เนื่องจากชาวจังหวัดเพชรบุรีตระหนักดีว่า แม่น้ำเพชรบุรี เป็นแม่น้ำสายศักดิ์สิทธิ ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีทั่วทุกครัวเรือน

 

โดยแม่น้ำเพชรบุรี ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีที่มีความสูงชันทางด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งไหลผ่านอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมือง และไหลลงสู่อ่าวไทย ที่อำเภอบ้านแหลม มีความยาว 210 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญของจังหวัด ซึ่งเมื่อมาถึงอำเภอบ้านแหลม แม่น้ำจะแยกออกเป็นสองสาย สายหนึ่งออกสู่อ่าวไทยที่ตำบลบ้านแหลม อีกสายไหลไปทางทิศเหนืออกสู่อ่าวไทยที่ตำบลบางตะบูน เรียกว่า แม่น้ำบางตะบูน โดยใจพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีจะอยู่ตามบริเวณสองฟากฝั่งของแม่น้ำนี้ แม่น้ำเพชรบุรีส่งตะกอนมาตกสะสมเกิดเป็นที่งอกและดินดอนชายฝั่ง มีปริมาณตะกอน 46 ตัน/ตารางกิโลเมตร และในอดีตมีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยรุกในแม่น้ำ และปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี และเกิดวัชพืชขึ้นปกคลุมจนส่งผลกระทบให้แม่น้ำเพชรบุรีตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม กระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2541 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงประกอบพิธีหลั่งน้ำคืนชีวิตให้กับแม่น้ำเพชรบุรี ณ แม่น้ำเพชรบุรี บริเวณรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) ดังนั้นจังหวัดเพชรบุรี จึงถือเอาวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชน เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาแม่น้ำเพชรบุรีให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐาน เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพจวบจนปัจจุบัน
สำหรับกิจกรรมวันสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี มีการจัดให้ปล่อยพันธุุ์ปลาจำนวน100ถุง การแสดงของนักเรียนชุดสืบสานอนุรักษ์คุณน้ำเพชร ,เกมส์ทายปัญหาเรื่องประวัติความเป็นมาของแม่น้ำเพชรบุรี และร่วมกันเก็บวัชพืชในแม่น้ำและแผ้วถางปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำเพชรให้สวยงาม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าความสำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี และที่สำคัญเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสร็จทรงประกอบพิธิหลังน้ำคืนชีวิตให้กับแม่น้ำเพชรบุรี เมื่อวันที่7สิงหาคม 2541

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี