ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

UPDATE ! จังหวัดมุกดาหาร ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร

UPDATE ! จังหวัดมุกดาหาร ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร

สำหรับการดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม นั้น เริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่ ปี 2560 โดยได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งดำเนินเดินการโดย ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ทำสัญญาร่วมกับ บริษัท อัครกร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ในวงเงินสัญญา 149,950,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 28 กันยายน 2561 และสิ้นสุดสัญญา 26 ตุลาคม 2564 รวม 85 งวดงาน แต่พบปัญหาต่างๆ นานาในการดำเนินงาน มีการแก้ไขสัญญาถึง 7 ครั้ง ทั้งการปรับแบบแปลนเพิ่มเติม ในเดือนกรกฎาคม 2562 เหตุพายุดีเปรสชั่น “โพดุล” ในเดือนตุลาคม 2563 มีฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำท่วมบริเวณที่พื้นที่ทำงาน เป็นเหตุให้ต้องขยายสัญญาออกไปอีก แต่การก่อสร้างก็ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่น ซ้ำแล้วมาเกิดภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 จนไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จได้ภายในสัญญา จนงบประมาณที่ได้รับมานั้นถูกพับไป ซึ่งชาวจังหวัดมุกดาหาร ส่วนใหญ่ก็ยังคงเฝ้ารอที่จะเห็นโครงการนี้สำเร็จโดยเร็ว

จังหวัดมุกดาหาร ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและโอกาสที่จะเกิดการค้าการท่องเที่ยว จึงได้ดำเนินการหางบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างให้สำเร็จ โดยกรกฎาคม 2566 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เห็นชอบให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 22,072,550 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฯ โดยงบประมาณในการดำเนินโครงการในส่วนที่เหลือ จำนวน 72,156,300 บาท ให้กลุ่มจังหวัดฯ พิจารณาจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ทำให้การดำเนินงานสามารถเดินหน้าต่อไปได้

ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ที่ห้องรับรองภูผาเทิบ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้หารือข้อราชการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ร่วมกับคณะทำงานและผู้รับจ้าง โดยมีการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และแจ้งสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุมในวันที่ 7 กันยายน 2566 ในการประชุมคณะทำงานติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร โดยมีนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม โดยได้มีสรุปผลการดำเนินงาน ในงบประมาณที่ได้รับมาล่าสุด (ณ วันที่ 3 กันยายน 2566) ด้วยผลการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างทั้งโครงการคิดเป็น 100% ผลการดำเนินงานก่อสร้างจริง คิดเป็น 70.24% ซึ่งช้ากว่าแผนงานก่อสร้าง 29.76% โดยผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานไปแล้วจำนวน 39 งวดงาน และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ งานขอบคันหินคอนกรีตพิมพ์ลายพื้นด้านบน งานปรับปรุงอาคารศาลาเรารักมุกดาหาร งานหลังคาช่องเปิด และงานติดตั้งพัดลม FHC และ Fire Pump และในส่วนของการดำเนินงานก่อสร้าง (ตามงบประมาณ 22,072,550 บาท) ตามแผนงานก่อสร้างคิดเป็น 90.60% ผลการดำเนินงานก่อสร้างจริงคิดเป็น 84.00% ซึ่งปัจจุบันมีคนงานก่อสร้างเฉลี่ยวันละ 30-35 คน

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร และเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ประชุมทำความเข้าใจกับผู้ค้าขายตลาดอินโดจีน ที่ตั้งร้านชั่วคราวบนถนนสำราญชายโขง ที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยจะมีการรื้อถอนร้านจำหน่ายสินค้า บริเวณหน้าศาลาเรารักมุกดาหาร(ศาลาขาว) ในส่วนที่เหลือออก และจัดระเบียบการค้าขายต่อไป ซึ่งในวันที่ 14 กันยายน 2566 นี้ จังหวัดมุกดาหาร จะได้ขอใช้พื้นที่บริเวณศาลาเรารักมุกดาหาร เพื่อจัดงานสภากาแฟ จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นเวทีของคนมุกดาหาร ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยน หารือข้อราชการ แนวทางการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารและตลาดอินโดจีนมุกดาหารต่อไป.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร