พะเยา ไอเดียเจ็ง !! ส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาหารกลางวันและขายสร้างรายได้


พะเยา ไอเดียเจ็ง !! ส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาหารกลางวันและขายสร้างรายได้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อใช้เป็นโครงการอาหารกลางวัน และขายสร้างรายได้ หลังทางวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และสร้างรายได้ในช่วงเวลาเรียน ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงหลังจบการศึกษา

 

ครูและเจ้าหน้าที่โรงเลี้ยงไก่ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา ต่างทำการเก็บผลผลิตไข่ไก่ หลังจากที่ทางวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพะเยา ได้ทำการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำการเลี้ยงเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียน รวมทั้งนำผลผลิตที่ได้ไปเป็นโครงการอาหารกลางวันและออกจำหน่ายสร้างรายได้ เป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการ

 

โดยนายพรปรีย์ ชินะกุล ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์ กล่าวว่า ในการเรียนการสอนวิชาการผลิตไก่ไข่ จากไก่พันธ์ไข่ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องการผลิตและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง ซึ่งในกระบวนการเรียนการสอนก็จะให้รู้ตั้งแต่การเริ่มนำพันธ์ไก่เข้ามาเลี้ยง รู้จักการเลือกอาหาร การบริหารจัดการ การได้ไข่ไก่มาแล้วเราก็จะนำมาใช้ในกรณีเป็นอาหารกลางวัน รวมทั้งจำหน่ายสู่ภายนอกได้ ซึ่งในการเลี้ยงไข่ไก่นั้นจะได้ผลผลิตไข่ไก่กว่า 65-70 เปอร์เซ็นต์ จากที่เราเลี้ยง 1 พันตัวก็จะได้ผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 650-750 ฟอง ต่อวัน ซึ่งก็จะทำการบริหารจัดการเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัย เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนต่อไป

https://youtu.be/ORg4kQ3-iy8