Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายกอบต.โนนรัง.. มอบขวัญและกำลังใจ!! พร้อมตรวจเพื่อสุขภาพ!!… รพ.สต.โนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายกอบต.โนนรัง.. มอบขวัญและกำลังใจ!! พร้อมตรวจเพื่อสุขภาพ!!… รพ.สต.โนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

จัด โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตำบลโนนรังปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่(๗-๗) มกราคม ๒๕๖๓.
ใน วันพุธที่(๘ มกราคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น. นางกุสุมา จันทรวิภาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. จังหวัดร้อยเอ็ด. พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตำบลโนนรังได้จัดโครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อำภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตำบลโนนรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ในครั้งนี้#นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบขวัญและกำลังใจโดยการมอบอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วยพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรังทุกท่านในครั้งนี้พร้อมตรวจสุขภาพตรวจจอประสาทตาเพื่อเป็นแบบอย่างของผู้นำ ในตำบลโนนรังในครั้งนี้ฯ
หลักการและเหตุผล
โรคเบาหวานเป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะเมื่อคนไทยมีความนิยมบริโภคอาหารที่มีพวก

เนื้อสัตว์และไขมันสูง ส่ผลให้ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้ตามปกติ และทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด
สูงขึ้น การที่ร่างก้ายจะนำน้ำตาลกลูโคสไปใช้เป็นพลังานได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยอินซูสินเป็นตัวพาน้ำตาลในเลือดเข้าไปในเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ หากขาดฮอร์โมนอินซูลินแล้วจะทำให้น้ำตาลไม่สามารถข้าไปใน
หลอดเลือดแดง ทำให้มีน้ำตาลเหลืออยู่มากกว่าปกติ โรคแทรกซ้อนจากเบาหวานเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของผนังด้านในหลอดเลือดแดง ทำให้ผนังหลอดเลือดหนาขึ้น และเกิดอุดตันทำให้เกิดโรคจากหลอดเลือด
เลี้ยงหัวใจอุดตัน ซึ่งพบ ๓๔ เท่าของคนปกติ หรือหลอดเลือดสมองอุดตันทำให้เกิดโรคหัวใจจากหลอด
เลือดสมองอุดตันเกิดอัมพาต หากเกิดขึ้นในเส้นเลือดในตาก็จะทำให้เกิตโรคของจอประสาทตา และทำให้
ตาบอด พบว่าผู้ปวยโรคเบาหวานมีโอกาสตาบอดมากกว่าคนปกติถึง ๒๕ เท่า ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญอย่าง
หนึ่งของตาบอดโดยเฉพาะในช่วงอายุ ๒๐-๖๔ ปี ยิ่งเป็นเบาหวานนานเห่ไหรโอกาสเกิดยิ่งมากขึ้น พบว่า
เกือบครึ่งหนึ่งของคนไข้เบาหวานเกิดเบาหวานขึ้นจอรับภาพ แต่ความรุนแรอาจแตกต่างกัน และถ้าไม่ได้
รับการควบคุมรักษาอย่างถูกต้อง พบว่ามีอาการผิดปกติทางตาได้บ่อย เช่น ตามัว จอประสาทตาเสื่อม หรือ
เบาหวานขึ้นตา ดังนั้น ผู้ปวยเบาหวานควรได้รับการตรวจวัดความดันลูกตา เครื่อง slt lamp, เครื่อง
ophthalmoscope, เครื่อง fundus camera เพราะการตรวจพบและได้รับการดูแลในระยะแรกของโรค
คือสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันการเกิดเบาหวานขึ้นจอรับภาพ
เบาหวานขึ้นจอประสาทตา (Diabetic retinopathy) เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานที่ควบคุมไม่
อยู่จะลุกลามไปที่ตา และจะทำให้เกิดอันตรายตั้งแต่ตามัว เห็นภาพซ้อน มองภาพแคบลงไปจนถึงมองไม่
เห็นภาพทำให้สูญเสียการมองเห็นโดยเป็นผลมาจากจอประสาทตาเสื่อม
โรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง มีจำนวนผู้ปวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนปี ๒๕๖๒
ประมาณ ๒๗๘ คน ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑๐ ราย วิธีการตรวจเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยกล้อง
ถ่ายภาพจอประสาทตาจึงเป็นวิธีตรวจที่ได้คลอบคลุมมากที่สุด ผลตรวจเชื่อถือได้ และไม่จำต้องใช้จักษุแพทย์ในการตรวจเบื้องต้น

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานอย่างคลอบคลุม และเพื่อเป็นกาพัฒนาระบการห้บริการเชิงรุ โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านโนนรัง จึงได้จ้ทำโครงการตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ปวยเบาหวานขึ้น

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองภาวะจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน
๒.เพื่อให้ผู้ปวยเบาหวานที่มีจอประสกตาผิดปกติจากเบาหวานได้รับการดูแลรักษาอย่าง
เหมาะสมภายหลังจากได้รับการคัดกรองและวินิจฉัย

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง จำนวน ๒๐๐ ราย
กลวิธีดำเนินการ
ขั้นเตรียมการ
๑.ประชุมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ร่วมหาแนวทางใน
การดำเนินงาน
๒.เตรียมทีมคัดกรองจอประสาทตาในการตรวจคัดกรองจอประสาทตาผิดปกติ
ประกอบด้วย (ทีมตรวจจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง)
๑)นางวิบูลย์ลักษณ์ ไชยศรี
๒)นางสาวรุ่งรัตน์ พนมหอม
๓)นางสุวรรณา จันทัง
๔)นางภคมน รังเสนา

ขั้นดำเนินการ
๑.จัดทำแผนและเตรียมทีมคัดกรองจอประสาทตา
๒.จัดประชุมให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนที่ตา
๓.คัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
๔.อ่านผลและส่งพบแพทย์ในรายที่ผิดปกติ
๕.ประมินผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ระยะเวลาดำเนินงาน
๖-๗ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สถานที่
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง
งบประมาณ
งบสนับสนุนจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลโนนรัง ปึงบประมาณ ๒๕๖๓
โอนเข้าบัญชีเงินบำรุง รพ.สต.บ้านโนนรังดำเนินการ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม ๒๐๐คน x ๕๐ บาก X ๑ มื้อ
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.ค่ำอาหารว่าง ผู้เข้าอบรม ๒๐๐คนX๒๕ บาทห๒ มื้อ
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท
ตัวอักษร : (สองหมื่นหมื่นบาทถ้วน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองภาวะจอประสาทตาผิดปกติและได้รับการส่งต่อเพื่อการ
รักษาที่เหมาะสมทุกราย
๒.มีการจัดทำข้อมูลด้านสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นปัจจุบันและการทำดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดย
(นางกุสุมา จันทรวิภาค)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้เห็นชอบโครงการผู้อนุมัติโครงการ,, ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้บริการประทับใจ

////////////////
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด