Reporter&Thai Army

ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย.ทพ.๓๑๐๕ จัด กพ. จำนวน ๑ ชป. ร่วมกับ ร้อย.รส. ที่ ๒ กกล.รส.จว.พ.ย. ประจำพื้นที่ อ.ภูซาง, ชพส.ที่ ๓๒๑๖ กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๒, จนท.ร้อย.อส.ที่ ๑๐ ฝ่ายปกครอง อ.ภูซาง, จนท.อุทยาน แห่งชาติภูซาง, ผญบ. และราษฎร บ.นาหนุน ดำเนินการจัดทำ แนวกันไฟและดับไฟป่า

เมื่อ ๗ มี.ค.๖๒, ๐๙๐๐ – ๑๗๓๐ ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย.ทพ.๓๑๐๕ จัด กพ. จำนวน ๑ ชป. ร่วมกับ ร้อย.รส. ที่ ๒ กกล.รส.จว.พ.ย. ประจำพื้นที่ อ.ภูซาง, ชพส.ที่ ๓๒๑๖ กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๒, จนท.ร้อย.อส.ที่ ๑๐ ฝ่ายปกครอง อ.ภูซาง, จนท.อุทยาน แห่งชาติภูซาง, ผญบ. และราษฎร บ.นาหนุน ดำเนินการจัดทำ แนวกันไฟและดับไฟป่า บริเวณ พิกัด PB ๔๔๒๘๑๙ บ.นาหนุน หมู่ ๒ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จว.พ.ย. โดยมี นายอภิชัย เมืองมูล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.ภูซาง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ปัจจุบันสามารถควบคุมไฟป่า ที่ลุกไหม้ได้แล้ว เหตุการณ์ทั่วไปปกติ