ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดไปประดิษฐาน

วันที่ (8 มีนาคม 2562)เวลา 09.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีกลางน้ำวัดบึงพระลานชัย โดยมีนายชัย จันเฮียงมิ่ง อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

พระอุปคุต หรือ “พระบัวเข็ม” เป็นพระภิกษุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช “อุปคุต” แปลว่า ผู้คุ้มครองรักษา มีลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์ถึง 6 หมื่นองค์ พระอุปคุตเป็นผู้นำกองทัพธรรมแผ่กระจายไปทั่วโลกเป็นพระเถระผู้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพและฤทธิ์เดชเกรียงไกรสามารถปราบพญามารและกำจัดสิ่งชั่วร้ายที่จะมาทำลายพิธีกรรมใหญ่ๆมาแต่ครั้งโบราณ
พระอุปคุต เป็นพระอรหันต์ที่ได้อภิญญาซึ่งสามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์และฤทธิ์เดชได้ต่างๆนานาเป็นที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก มีปฏิปทาในทางมักน้อยสันโดษไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะจึงเนรมิตเรือนแก้วขึ้นในสะดือทะเลหลวง แล้วจึงลงไปจำพรรษาและอาศัยอยู่ในที่นั้นจนตลอดอายุขัย การอัญเชิญพระอุปคุตที่อยู่ใต้สะดือทะเลหลวงขึ้นมาช่วยรักษาความสงบไม่ให้พญามารมารบกวนของ พระเจ้าอโศกมหาราชในครั้งกระนั้นได้กลายมาเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวภาคอีสานจนกระทั่งทุกวันนี้ ถ้าชาวอีสานจะทำบุญใหญ่ๆเช่นทำบุญพระเวสสันดร ทำบุญเดือนหก ทำบุญสงกรานต์ จะต้องมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตมาช่วยปกปักรักษา คุ้มครองงานให้ดำเนินไปด้วยดีอย่าให้มีอุปสรรคและสิ่งชั่วร้ายบังเกิดขึ้นในขณะทำบุญจัดงาน

สำหรับงานประเพณีบุญผะเหวด เป็นงานบุญเดือน 4 หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน เป็นงานบุญเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมานานกว่า 100 ปี เป็นประเพณีสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา การนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยคณะสงฆ์ ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ร่วมใจกันจัดงานประเพณีบุญผะเหวดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 เป็นต้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกำหนดให้จัดงานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ดสืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปี โดยในปี 2562 นี้จะเป็นปีที่ 29 ของการจัดงานชื่องาน “มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและมณฑลพิธีกลางน้ำหน้าวัดบึงพระลานชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม~จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ