ข่าว ปัตตานี ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวเด่น

Open House Santitham กิจกรรมมหกรรมวิชาการ “สานฝันสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5″

7 มีนาคม 2567  นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กรมการปกครอง เป็นประธานเปิดงาน Open House Santitham กิจกรรมมหกรรมวิชาการ “สานฝันสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5″ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนศานติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ตลอดจนน้อง ๆ นักเรียน เข้าร่วม

โดยภายในกิจกรรมมีการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 368 คน การแสดงความสามารถของนักเรียน การจัดนิทรรศการและการแข่งขันอานาซีดจากโรงเรียนตาดีกาจำนวน 32 ทีม การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่แข่งขันชนะเลิศการ แข่งขันระดับอำเภอ/จังหวัด/และระดับภาคในประเภทต่างๆ ในปีการศึกษานี้ มากกว่า 50 รายการ อีกทั้งยังมีการแสดงนิทรรศการจากผู้ปกครองนักเรียน พนักงานขับรถตู้ ของโรงเรียน และศิษย์เก่า รวมทั้งการเปิดร้านค้ามากกว่า 50 ร้าน เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลงานการแสดงความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อหน้าสาธารณชนที่มีในรูปแบบนิทรรศการและการแสดงความสามารถบนเวทีและเกิดความภาคภูมิใจร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองในความสำเร็จด้านการ เรียนและด้านการแข่งขันจนได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านต่างๆ ทั้งระดับอำเภอ จังหวัดตลอดจนระดับภาค

ในการนี้นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ตั้งแต่เดินทางเข้ามาให้โรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนที่กล่อมเกลา อบรมสั่งสอนน้อง ๆ เยาวชน ที่จะเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคตทั้งด้านวิชาการ ศาสนา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าโรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อว่าผู้ปกครองได้ให้ความมั่นใจและมองเห็นศักยภาพในการส่งบุตรหลานทั้งในและนอกพื้นที่มาเรียนที่นี่ โดยเฉพาะคุณครู ที่มีความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ อบรมสั่งสอนให้เด็ก ๆ ทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพพร้อมพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “วิชาการก้าวหน้า ศาสนามั่นคง”

ตอริก สหสันติวรกุล รายงาน