เพชรบูรณ์ นำนักเรียนอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน ท่องโลกปิโตรเลียม สู่การมีส่วนร่วมในการสร้างและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต


เพชรบูรณ์ นำนักเรียนอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน ท่องโลกปิโตรเลียม สู่การมีส่วนร่วมในการสร้างและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 10 โรงเรียน ภายใต้กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชนท่องโลกปิโตรเลียมประจำปี 2561 ณ โรงแรมเอสอาร์เรสซิเดนซ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม


นางอำไพพร เหล่างาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวว่ากิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชนหรือท่องโลกปิโตรเลียม เป็นกิจกรรมที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจด้านพลังงานโดยเฉพาะเรื่องปิโตรเลียมหรือยังถูกต้องและสามารถเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ความรู้ต่อไปยังบุคคลอื่นในสังคมได้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เยาวชนเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรปิโตรเลียมประโยชน์ของการอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน อันนำไปสู่การสร้างค่านิยมด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้องต่อไป โดยรูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้น จะเป็นการบรรยายให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียม รวมทั้งมีการแนะแนวทางการศึกษาต่อกับเยาวชนที่สนใจในสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นกการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับฟังความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาจากต่างโรงเรียน โดยเฉพาะด้านปิโตรเลียมซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานได้ในอนาคต

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์