Uncategorized

สบส.ชูธรรมนูญสุขภาพ ตัวชี้วัดความสุขด้านสุขภาพของคนนาถ่อน จ.นครพนม

สบส.ชูธรรมนูญสุขภาพ ตัวชี้วัดความสุขด้านสุขภาพของคนนาถ่อน จ.นครพนม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชูผลงาน อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้นแบบชุมชนสุขภาพดี วิถีพอเพียง ใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบล วัดความสุขมวลรวมด้านสุขภาพของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบสุขภาพของตนเองและชุมชนเกิดเป็นชุมชนแข็งแรง ควบคู่กับวิถีชีวิตแบบพอเพียง

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กรม สบส. ได้พัฒนา อสม.ให้ก้าวสู่การเป็น อสม. 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ อสม. ให้สามารถถ่ายทอดความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อดิจิทัลให้กับประชาชนโดยตรง ได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง โดย อสม.ต้อง
1.มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น แอพพลิเคชั่น SMART อสม. และRDU เป็นต้น 2.มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เช่นการป้องกันควบคุมโรค 3.เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพและผู้นำการจัดการสุขภาพชุมชน และ 4.มีความรู้ ทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ พร้อมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
ปี 2561 กรม สบส.ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้กับ อสม.ทองใส หาญเสนา ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่ ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ใช้หลักในการทำงานคือ สานสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ รับฟังทุกความคิดเห็น นำเทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสาร และสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ โดยปี พ.ศ.2557 ได้ประกาศให้มีและใช้ธรรมนูญสุขภาพของตำบลนาถ่อน ฉบับที่ 1
ธรรมนูญสุขภาพตำบลนาถ่อน เป็นเป็นเครื่องมือและแนวทางที่ให้โอกาสประชาชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ในการค้นหา ออกแบบ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองและชุมชน มุ่งหวังในเป้าหมายสูงสุดคือ “อยู่ดี มีสุข” โดยเนื้อหาในธรรมนูญประกอบด้วย 10 หมวด ได้แก่
หมวด 1 ปรัชญาแนวคิดระบบสุขภาพ ต.นาถ่อน หมวด 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายระบบสุขภาพ
ต.นาถ่อน หมวด 3 ต.นาถ่อนเมืองน่าอยู่ หมวด 4 ครอบครัวอบอุ่น หมวด 5 การควบคุม ป้องกันปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ
สุขภาวะ ฯลฯ
ธรรมนูญสุขภาพตำบล หมวดที่ 5 เป็นหมวดที่เกี่ยวข้อง มากำหนดเป็นข้อบัญญัติตำบล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มาตรการและการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อาทิเช่นโรคไข้เลือดออก อสม.ทองใส ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำหลัก 5 ส. คือ เสียสละ สื่อสาร สนับสนุน
ส่วนร่วมและสิ่งแวดล้อมมาใช้ และยังได้นำเทคโนโลยี google earth หรือภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยในการหากลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม และยังสามารถกำหนดการกระจายโรคไปยังบ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียงได้ นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงให้กับคนในชุมชน เนื่องจากเห็นว่าแต่ละบ้านมีการปลูกตะไคร้หอมกันทุกครัวเรือน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย


สมัย นิกูลรัมย์