ข่าวกระแสสังคม

ปราจีนบุรี ร้านเสริมสวย ชื่อดังจัดกิจกรรมอาสา ตัดผมฟรีเฉลิมพระ เกียรติวันแม่แห่งชาติ!!

ปราจีนบุรี ร้านเสริมสวย
ชื่อดังจัดกิจกรรมอาสา
ตัดผมฟรีเฉลิมพระ
เกียรติวันแม่แห่งชาติ!

!

วันนี้ 8 สค.61ที่โรงพยา
บาลกบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี โรงเรียน
เสริมสวยเกศสกุล ต.เมืองเก่า
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี โดยการนำของคุณมยุรี มณีรัตน์ นำช่างเสริมสวยในร้านทั้งชาย-หญิงกว่า 10 คน ออกบริการตัดผมฟรีให้แก่บุคคลทั่วไป ใต้ถุน อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกบินทร์บุรี ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12สค.61 มีประชาชนที่มาติดรับยา มาเยี่ยมญาติที่รู้ข่าวทั้งชายหญิงมาให้ช่างเสริมสวยตัด ผมสอยผมกันอย่างคึก
คัก คุณมยุรีกล่าวว่ากิจ
กรรมในครั้งนี้เป็นการ
จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติในวันแม่ที่จะถึง
นี้และเป็นการเปิดโอกาส
ให้ช่างในร้านทั้งเก่าและ
ใหม่ชาย-หญิงแสดงฝี
มือเพื่อความชำนาญเป็น
การปฎิบัติจริงและเป็น
การประชาสัมพันธุ์ของ
โรงเรียน นางราตรี
แจ่มสวาท ลูกค้าที่มา
เยี่ยมญาติเมื่อทราบข่าว
ว่ามีร้านเสริมสวยมาตัด
ผมให้ฟรีเลยถือโอกาส
ให้ช่างซอยผมให้ จาก
การได้ให้ช่างซอยผมให้
รู้สึกว่าช่างมีฝีมือจากการนั่งดูเห็นตัดผมซอยผมและดัดผมใช
้เวลาไม่ถึง 3 นาทีก็เสร็จ
แล้วยอมรับว่าช่างทุก
คนเก่งและฝีมือใช้ได้…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…