Uncategorized

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นอ./ผอ.ศปก.อ.หนองจิก เป็นประธานในการฝึกทบทวนสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นอ./ผอ.ศปก.อ.หนองจิก เป็นประธานในการฝึกทบทวนสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)

อ.หนองจิก เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย พัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และสร้างภาพลักษณ์ ทสปช. ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้ นอ.ได้ควบคุมกำกับการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้กับ ทสปช. ด้วยตนเอง เช่น ท่าตรง ,ท่าทำความเคารพ ,ท่าพักต่าง ๆ ,ท่าหันซ้าย-ขวา-กลับหลังหัน และการฝึกแถวชิด ในการนี้ นอ.ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานความมั่นคงในการสอดส่องดูแลเมืองเศรษฐกิจหลักของอำเภอ และเน้นย้ำขอให้กำลังพลทุกนาย จดบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน หากมีการเรียกตรวจสามารถรายงานสถานการณ์ได้ ในวันนี้มี ทสปช.เข้ารับการฝึกทบทวนฯ จำนวน ๒๙ นาย ณ สนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย