Uncategorized ข่าว พะเยา อาหารและยา เกษตรกร

พะเยา กาดมั้วสีเขียวของดีหนองหล่มเกษตรปลอดภัย

พะเยา กาดมั้วสีเขียวของดีหนองหล่มเกษตรปลอดภัย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมกาดมั้วสีเขียวและของดีตำบลหนองหนองหล่ม โดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนได้นำสินค้าพืชผักสวนครัว ตลอดจนถึงของดีในพื้นที่ นำมาจำหน่ายและแลกเปลี่ยนสินค้า โดยเน้นย้ำในเรื่องของอาหารปลอดภัย และเพิ่มช่องทางทางด้านการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน

 

พืชผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด ผลผลิตทางด้านการเกษตรหลากหลาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ถูกนำมาจัดจำหน่ายบริเวณดงหอหนองหล่ม ในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา หลังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลหนองหล่ม ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่ นำผลผลิตในด้านการเกษตรรวมทั้งผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายบริเวณกาดมั้วสีเขียวและของดีหนองหล่ม ที่ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีช่องทางในเรื่องของการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์หลากหลาย ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันทำการผลิตและเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัย ซึ่งทางพื้นที่ตำบลหนองหล่มนั้น ได้มีการส่งเสริมให้ดำเนินการในเรื่องของเกษตรปลอดภัยรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพมาโดยตลอด

 

โดยนางอุษณีย์ ไชยสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวตำบลหนองหล่ม ระบุว่า ในวันนี้ทางพื้นที่ได้จัดกิจกรรมกาดมั้วสีเขียว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน ที่มีการผลิตสินค้าทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวพื้นบ้าน ที่ได้มีการส่งเสริมและมี การจัดตั้งกลุ่มขึ้น เพื่อผลิตสินค้าดังกล่าว ซึ่งได้เน้นย้ำในเรื่องของเกษตรปลอดภัยและสุขภาพ ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายในกาดมั้วสีเขียวดังกล่าวนั้น ทุกชนิดจะต้องเป็นสินค้าและอาหารปลอดภัย ที่ปราศจากการใช้สารเคมีโดยในครั้งนี้ได้เป็นการเปิดตลาดเป็นครั้งแรก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวตำบลหนองหล่ม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้ชาวบ้านได้มีโอกาสในเรื่องของการขายสินค้า ตลอดจนแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน โดยในวันนี้ได้มีผลิตภัณฑ์และพืชผลทางการเกษตร หลากหลายชนิด โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวพื้นบ้านที่นำออกมาจำหน่าย ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานเป็นอย่างมาก และต่อไปทางกลุ่มก็จะดำเนินการจัดตลาดหรือกาดมั้วสีเขียว ดังกล่าวในทุกๆเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่ ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สัมภาษณ์… นางอุษณีย์ ไชยสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร 085-6953155

https://youtu.be/iLtMzjRTXnI