Reporter&Thai Army

หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) จว.น.ว. บูรณาการ่วมกับ จนท.เขตพื้นที่ล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด , กรมประมง จว.น.ว.และ กอ.รมน.จว.น.ว.

เมื่อ ๐๘๐๗๓๙ พ.ย. ๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) จว.น.ว. บูรณาการ่วมกับ จนท.เขตพื้นที่ล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด , กรมประมง จว.น.ว.และ กอ.รมน.จว.น.ว. ในการเฝ้าระวังห้ามมาตการการกระทำความผิดในเขตพื้นที่บึงบรเพ็ดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ปีกปี พ.ศ.๒๕๓๕ และพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์น้ำ การประมงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เขต ๑๒
โดยมี นายจิระเดช บุญมาก เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เขต ๑๒

 

– วัตถุประสงค์ มาตการการกระทำความผิด พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ปีก พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์น้ำ เพื่อลดกระแสการล่าสัตว์น้ำและสัตว์ปีกด้วยกระแสไฟฟ้า ในการป้องปรามการล่าสัตว์ในเขตชุมชนและในเขตบึงบอระเพ็ด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย