Uncategorized ข่าว ยโสธร

อำเภอกุดชุมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๖๒”

“อำเภอกุดชุมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๖๒”
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น.ที่วัดบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในการจัดงานกฐินสามัคคีอำเภอกุดชุม ประจำปี ๒๕๖๒

ร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล คหบดี พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอกุดชุม ได้ร่วมกันจัดงานกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของพุทธศาสนา ตลอดจนการหาทุนเพื่อสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีของคนในชุมชน พร้อมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนและส่งเสริมกิจการในพระบวรพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ซึ่งการจัดงานกฐินจะมีการขึ้นทุกปี โดยมีการจับสลากว่าแต่ละปีจะตกไปยังตำบลใดใน ๙ ตำบล ของอำเภอกุดชุมและผู้นำจะเป็นผู้ที่ประชุมคัดเลือกว่าหมู่บ้านใดสมควรที่จะได้รับกฐินสามัคคีของอำเภอในแต่ละปี การทอดกฐินครั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติเช่น ดร.ธนกร ไชยกุล ส ส.ยโสธร เขต ๓ นายพิกิฎ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พ ต อ.สมคิด ทิพยจักรพงค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุดชุม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
กุดชุมร่วมถวายองค์กฐินสามัคคี ยอดปัจจัยที่ได้ทอดถวายครั้งนี้ จำนวน ๒๗๘,๖๓๖.๒๕ บาท

////พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าว ยโสธร ภาพ-ข่าว