Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

(มีคลิป) นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

“ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของเยาวชน “ยุวชนทหาร” ที่ร่วมกับทหาร ตำรวจ และราษฎรอาสา ต่อต้านทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพร และในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นักศึกษาวิชาทหาร ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูงและประชาชน ว่าจะยึดถืออุดมการณ์และดำรงไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเป็นสถาบันตัวอย่างในการสร้างวินัยให้แก่คนในชาติ พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยและร่วมพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก พลตรี ธีระ ผดุงสุนทร ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 33 มาเป็นประธานในพิธี และในการนี้ ได้มีการมอบโล่เกียรติคุณแก่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่เกษียณอายุราชการซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการจัดการศึกษาวิชาทหาร ณ ลานรวมพล กองบังคับการศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง