นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รายงานผลการดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานของจังหวัดกำแพงเพชร

กอ.รมน.จังหวัดก.พ.ขอรายงานผลการดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานของจังหวัดกำแพงเพชรดังนี้
1.เมื่อ080800- 2400ก.พ.62 กอ.รมนจังหวัด ก.พ.โดย สขจ.
กำแพงเพชร ร่วมกับกกล.รส.จว.ก.พ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกำแพงเพชร ตั้งจุดตรวจยานพาหนะและลักษณะการบรรทุกอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล รวมทั้งตรวจวัดค่าควันดำจากรถที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 112 (สายเลี่ยงเมือง) ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร และ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 บริเวณ กม.ที่ 11 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร

ผลการปฏิบัติดังนี้
1.1. ตรวจรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จำนวน 67 คัน พบความผิด 16 คัน เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพรถฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนประจำจังหวัด กรณีเพิ่มเพลาล้อ 13 คัน ,ใช้รถไม่ชำระภาษี 2 คัน และติดแตรลม 1 คัน จึงได้เปรียบเทียบปรับ 6 คัน และออกคำสั่งผู้ตรวจการ 10 คัน
1.2. ตรวจรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 35 คัน พบความผิด 6 คัน กรณีใช้รถไม่ชำระภาษี 5 คันและเพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย 1 คัน จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับ 4 คันและออกคำสั่งผู้ตรวจการ 2 คัน
1.3.สุ่มตรวจวัดค่าควันดำรถที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงรตามโครงการ One Transport ปลอดฝุ่น 2.5 และตามนโยบายจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 17 คัน เป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 13 คัน และร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจวัดควันดำรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ 4 คันไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
2.หน่วยจะได้รวบรวมผลการปฏิบัติและรายงานให้ทราบต่อไป