Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ ๕ (บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๕) อ.ไชยปราการ ร่วมกับ ส่วนราชการ, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมโครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ภายใต้ชื่อ” ๖๑ วัน ไม่เผาเชียงใหม่ไร้หมอกควันเพื่อสุขภาพที่ดี”

เมื่อ ๘ มี.ค.๖๒ ร้อย.รส.ที่ ๕ (บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๕) อ.ไชยปราการ ร่วมกับ ส่วนราชการ, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมโครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ภายใต้ชื่อ” ๖๑ วัน ไม่เผาเชียงใหม่ไร้หมอกควันเพื่อสุขภาพที่ดี” และร่วมทำแนวกันไฟระยะทาง ๑ กิโลเมตร ณ โบสถ์คาทอลิก บ้านห้วยบง ต.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. โดยมี นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๖๕ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย