Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผู้ว่าฯมุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

ผู้ว่าฯมุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลาง ในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนา ขีดความสามารถของผู้ผลิตชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า

นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP :KBO) จังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลาง ในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนา ขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถจำหน่ายได้ทั้งใน และต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดจำนวน 40 คน.