Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

ปปช จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล( ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ. บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ ปปช จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล( ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบูรณ์

เวลา 8:00 น. นายพงษ์พิทยา ธนไกรสีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธาน รายการเปิดงานวันต่อต้านคอรัปชั่น สากล จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนาง ฐิติพร สุวรรณกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน อันสืบเนื่อง มาจากที่ประชุมใหญ่ สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบ อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต คศ 2003 และประเทศภาคีเครือข่ายสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 183 ประเทศ ซึ่งมีประเทศไทยด้วย ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศและ ระดับสากล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกๆปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยกล่าวว่า ปัญหาคอรัปชั่นของประเทศไทย เป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน และถือเป็นปัญหาร้ายแรง ส่งผลเสียหายต่อประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา ในภาพรวมของประเทศ ที่ผ่านมาสังคมไทย

ได้เกิดวัฒนธรรมที่ยอมรับ การทุจริตมีทั้งการซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สิทธิประโยชน์และการให้สินบน รวมทั้ง การใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย ในการเชื่อมประโยชน์ต่อกัน จนไม่สามารถแยกแยะ ผลประโยชน์ ส่วนร่วมและ ผลประโยชน์ส่วนตนได้อย่างชัดเจน ปัจจุบันรัฐบาลได้เห็นความสำคัญและกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไข โดยมีการพัฒนาและปรับปรุง จัดให้มีกฎหมายต่างๆ เพื่อคุ้มครอง และครอบคลุมการป้องกันการปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบ อย่างเป็นระบบ แนวทางในการที่จะช่วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือแนวทางประชารัฐ โดยต้องรวมพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน รัฐบาล จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกสนับสนุน และเปิดช่องทางให้” ประชา ” หรือ ภาคเอกชนและประชาชน ทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ การทำงาน ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย ประชารัฐในทุกด้าน ทุกพื้นที่ อันจะเป็นกลไกสำคัญ ที่เชื่อมโยงและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน
ซึ่งในโอกาสนี้ นายพงษ์พิทยาธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ นำพี่น้อง ข้าราชการประชาชน ที่มาร่วม กันในวันนี้ประกาศเจตนารมณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล