ข่าวกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ โรงเรียนเอกชนเดินหน้าพัฒนาการศึกษาแข่งขันทักษะวิชาการ

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 52 แห่ง นำเด็กรักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์รูปแบบ On siteครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างสัมพันธภาพที่ดีของโรงเรียนเอกชน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีดร.กฤษณา บุตรพรม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จ.กาฬสินธุ์ บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซิสเตอร์ทิพย์ภาพร งอยหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ดร.วัชราภรณ์ วิจารณ์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.กาฬสินธุ์ นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนธนพรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน จากสถานศึกษาเอกชนจำนวน 52 แห่ง ร่วมงาน พร้อมร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์เป็นจำนวนมาก

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การแข่งขันแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน แสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ที่จะช่วยกันพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพนักเรียน ทุกคน ควรตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกฝนตนเอง ให้รู้จักการเรียนรู้ มีกระบวนการคิด การทำงานเป็นกลุ่มสามารถนำความรู้ที่ได้ปรับไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน การทำงานและ มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น ขอแสดงความชื่นชม และขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดแข่งขันแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนในครั้งนี้

ด้าน ดร.กฤษณา บุตรพรม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โรงเรียนเอกชนใน จ.กาฬสินธุ์ ทั้ง 52 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบ On site มีการแข่งขันจำนวน 12 รายการ 28 การแข่งขัน ดำเนินการแข่งขันที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 2. รูปแบบ Online มีการแข่งขันจำนวน 21 รายการ 44 การแข่งขัน ดำเนินการแข่งขันที่โรงเรียนเอกปัญญา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566
ขณะที่บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และเทคโนโลยีของนักเรียน เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ในงานแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีของโรงเรียนเอกชนใน จ.กาฬสินธุ์ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป