Uncategorized

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดบางคลาน, อำเภอโพทะเล, เทศบาลตำบลบางคลาน ,ผู้นำท้องที่ และผู้หลักผู้ใหญ่”ทุกฝ่าย”ในวัดบางคลาน กระทำพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร การอบรม โครงการสร้างความรัก-ความปรองดอง-ความยุติธรรม ในสังคม ภายใต้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง (กิจกรรม”บ.ว.ร.”ร่วมใจสร้าง ชุมชนคุณธรรม )

10 ก.พ.62 :กอ.รมน.จว.พิจิตร
ร่วมกับ รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดบางคลาน,
อำเภอโพทะเล, เทศบาลตำบลบางคลาน ,ผู้นำท้องที่ และผู้หลักผู้ใหญ่”ทุกฝ่าย”ในวัดบางคลาน
กระทำพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร การอบรม โครงการสร้างความรัก-ความปรองดอง-ความยุติธรรม ในสังคม ภายใต้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง (กิจกรรม”บ.ว.ร.”ร่วมใจสร้าง ชุมชนคุณธรรม )
ในการนี้ วัดบางคลาน ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่งตลอดแนวแม่น้ำพิจิตร ของ อ.โพทะเล ได้สนับสนุนกิจกรรมล่องแม่น้ำพิจิตร ฟังประวัติศาสตร์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย