กำนันศักดา พิทักษ์ปาทาน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ห้องประชุมผู้สูงอายุ อบต ดงมูลเหล็ก

เวลา10.30 น. กำนันศักดา พิทักษ์ปาทาน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม

โดยมีประธานกองทุนหมู่บ้านตำบลดงมูลเหล็ก และตำบลใกล้เคียงอีก 5 ตำบลมาร่วมประชุมหารือ โดยมีนาย ประสารท อรชุน ประธานเครือข่ายและกองทุนหมู่บ้านตำบลดงมูลเหล็ก เชิญประธานกองทุนหมู่บ้านแต่ละหมู่ มาร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ ไม่ได้เป็นทางการ จุดประสงค์เพื่อ อธิบายถึง เรื่องของการส่งเงินบำรุงเครือข่าย ที่ตำบลดงมูลเหล็กและอีก 5 ตำบลที่ไม่ยอมส่งเงินบำรุงเครือข่ายให้กับเครือข่ายอำเภอเมือง แต่ตอนนี้ ตำบล ท่าพล ได้แจ้งว่าทางตำบลท่าพลมีมติเปลี่ยนแปลงให้มีการส่งเงินประกันความเสี่ยงกับอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเหลืออยู่แค่ 5 ตำบล มีตำบลห้วยใหญ่ ตำบลบ้านโคก ตำบลดงมูลเหล็ก ตำบลนาป่า ตำบลน้ำร้อน ทางประธานเครือข่ายจึงอยากให้ 5 ตำบลที่เหลือช่วยกันทำให้ชื่อเสียงของเครือข่ายอำเภอเมือง ดีกว่านี้ อยากขอร้องให้ ผู้นำเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านต่างๆ แยกแยะ ระวังเรื่องของการฟ้องร้องฝ่ายปกครอง กับเรื่องของ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ออกจากกัน เพราะประธานเครือข่ายได้รับการ เลื่อกตั้ง มาเพราะประธานคนเก่าหมดวาระ และตัวประธานเองได้ทำหน้าที่ไปบ้างแล้วเช่นเรื่องของ งบดุล มอบให้ประธานเครือข่ายแต่ละตำบลเป็นผู้มีอำนาจในการเซ็น แต่นายประสารท อรชุน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลดงมูลเหล็ก ชี้แจงว่า อยากให้เจ้าหน้าที่ของ เครือข่ายอำเภอเมืองเป็นผู้อนุมัติหรือเซ็นผ่าน เพราะไม่ไว้ใจ ประธานกองทุนหมู่บ้านแต่ละ ตำบล เพราะอาจจะมีการเล่นพรรคเล่นพวกกันได้ จึงอยากให้เครือข่ายระดับอำเภอทำเหมือนเดิมอย่างที่เคยทำผ่านมา ส่วนหมู่บ้านใดที่จะส่งเงินบำรุงเครือข่ายให้กับอำเภอก็สามารถส่งได้โดยไม่ต้องผ่านตำบล โดยให้ไปส่งเองที่อำเภอได้เลยมิได้จำกัดไว้

,