Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กอ.รมน.จังหวัด ก.พ.โดยพ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัดก.พ.(ท.)มอบหมายให้ ร.ท.สมชาย ทองสะอาด ,ส.อ.ธนิสร กลิ่นน้อยจนท.ปฏิบัติการฯ ร่วมกับกกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 4 (ร.14 พัน.1) อ.คลองขลุงฯ ,จนท.ตร.สภ.คลองขลุงจนท.ชลประทานฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (วังยาง)

1.เมื่อ 090930 มี.ค.62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ.โดยพ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัดก.พ.(ท.)มอบหมายให้ ร.ท.สมชาย ทองสะอาด ,ส.อ.ธนิสร กลิ่นน้อยจนท.ปฏิบัติการฯ ร่วมกับกกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 4 (ร.14 พัน.1) อ.คลองขลุงฯ ,จนท.ตร.
สภ.คลองขลุงจนท.ชลประทานฝาย
ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (วังยาง)และฝ่ายปกครองท้องที่
ต.วังแขมและต.วังยางเข้าตรวจสอบการรื้อถอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ตำบลวังแขมและตำบลวังยาง จากกรณีฝายวังยางแตก เพื่อให้น้ำที่ไหลจากแม่น้ำปิงเข้าสู่ต้นน้ำบริเวณคลองวังยาง – หนองขวัญ ส่งไปยังราษฏรและเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่ท้ายคลองเช่นต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชรและต.หนองตาสังข์,ต.สระช้าง ต.หนองตาขีดอ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ได้ใช้น้ำ ทำการเกษตรตั้งแต่วันเสาร์ที่9 -วันพุธที่20 มี.ค.62 ตามข้อตกลงที่ได้ประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันพุธที่6มี.ค.62
ณ สำนักงานชลประทานฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3(วังยาง)โดยนาย ชวลิตร แสงอุทัย ผวจ.ก.พ.และผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. มอบหมายให้
พ.อ.วีรยุทธ
กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัดก.พ. (ท.)เป็นประธานการประชุมฯ”การบริหารจัดการน้ำทำการเกษตร เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดองฯ”
2.จากการตรวจสอบพบว่าราษฏรในพื้นที่ ต.วังยาง,ต.วังแขม ให้ความร่วมมือในการรื้อถอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นอย่างดีและจะไม่มีการสูบน้ำไปใช้ในระยะนี้(9-12 มี.ค.62)เป็นอันขาด ตามข้อตกลงที่ให้ไว้ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย