ข่าว ปัตตานี ข่าวเด่น

ปิดการอบรมข้าราชการหน้าใหม่ไฮด์บริด รุ่น 2  รัฐบาลเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  

9 มีนาคม 2567  นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กรมการปกครอง เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนก่อน เริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Hybrid) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

โดยก่อนการมอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมได้มีการแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และการนำเสนอ Project Idea ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการอำนวยความเป็นธรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม และด้านการส่งเสริม Soft Power อีกทั้งยังได้ร่วมกันตั้งปณิธานความมุ่งมั่นว่า “จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เต็มกำลังความสามารถ ร่วมมือกันสร้างสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน”

นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. แสดงความยินดีกับผู้ที่จบหลักสูตรครั้งนี้ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเสียสละเวลาทุ่มเทเวลา ตั้งใจ ในการเข้ามาอบรมกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลและศอ.บต.ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้กับพี่น้องข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปัจจุบัน เพื่อต้องการให้ข้าราชการรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ บนพื้นฐานของความหลากหลายท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมจากวิทยากรที่มาจากหลากหลายภาคส่วน รวมถึงสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความคิด มุมมองการทำงานกับเพื่อนต่างองค์กร เพื่อสามารถนำไปใช้สู่การปฏิบัติงานจริงได้

นอกจากนี้ขอเน้นย้ำให้ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่แบ่งเวลาของการทำงานให้กับครอบครัว พ่อแม่ พี่น้องที่อยู่ข้างหลังด้วย อย่าทุ่มเทการทำงานจนลืมทุ่มเทเวลาให้กับคนในครอบครัว เพราะคนในครอบครัวถือเป็นพลังสำคัญและเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จในทุกๆย่างก้าวของชีวิต ขอให้ดำรงอยู่ซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยของข้าราชการที่ดีอย่างเต็มที่ พร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหาและคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนตามปณิธานที่ตั้งเอาไว้

สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนก่อน เริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Hybrid) รุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำนวน 196 คน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา รวมถึงข้าราชการตำรวจ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีวิทยากรมาร่วมให้คำแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 มีนาคม 2567

ตอริก สหสันติวรกุล  รายงาน