ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น เกาะสมุย

อำเภอเกาะสมุย เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ใขปัญหายาเสพติด

10 มิถุนายน 2567 ที่ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านบางรักษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเกาะสมุย ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ใขปัญหายาเสพติด พร้อมนายชัชชัย มณี ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุย สุริยา มาดี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ่อผุด เทศบาลนครเกาะสมุย สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย เจ้าหน้าที่กอรมน.ภาค4 ประจำอำเภอเกาะสมุย เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะสมุย คณะกรรมการชุมชน บ้านบางรักษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อลดปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนส่งต่อไปยังกลไกหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการอย่างเชื่อมโยงและเป็นระบบ เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด จึงได้ดำเนินตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มิถุนายน จนถึง เดือน สิงหาคม 2567 เป็นเวลา 3 เดือน ในชุมชนบ้านบางรักษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี