Uncategorized

มุกดาหาร ผู้ว่าฯ ยกระดับและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก

มุกดาหาร ผู้ว่าฯ ยกระดับและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกมุกดาหาร สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมสะสม 375 ราย พบอาการป่วยสูงสุดที่อำเภอดงหลวง รองลงมาที่อำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอีและอำเภอเมืองมุกดาหารตามลำดับ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ประชุมชี้แจงยกระดับ และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนถือปฏิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักของประชาชน ลดอัตราป่วย ลดความรุนแรงของโรค และไม่มีผู้เสียชีวิตในจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมพุทธรักษาอาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์หวร(จัน-หะ-วอน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ที่ประชุมได้ติดตามการเกิดระบาดของโรคไข้เลือดออกปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) ในระดับตำบล ระดับอำเภอและระดับจังหวัด โดยมีการประชุม ติดตาม การดำเนินงานควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ตำบล อำเภอ ตามมาตรการที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง 28 วัน หรือจนกว่าโรคสงบ พร้อมทั้งมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ในการให้ข้อมูลสถานการณ์โรคความรุนแรงและการสร้างความตระหนักรวมถึงความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน โดยได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำแผนร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานระดับตำบล อำเภอ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และออกเทศบัญญัติ/ ข้อบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

นายสุวิทย์ จันทร์หวร (จัน-หะ-วอน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ส่วนที่น่าเป็นห่วงและยังพบอยู่ คือ แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เกิดจากสวนยาง ที่มีถ้วยในการกรีดยาง เมื่อไม่มีการกรีดยาง ฝนตกเกิดน้ำขังในถ้วย และยุงลายไปวางไข่ ซึ่งขณะนี้พบมาก จึงอยากขอความร่วมมือกับประชาชนที่มีสวนยาง ขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในจุดนี้ด้วย ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดจังหวัดมุกดาหาร มีการระบาดเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดอุบลราชธานี แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177