ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ชลประทานร้อยเอ็ด ประชุมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการเขื่อนราษีไศล  

9 กรกฎาคม 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการเขื่อนราษีไศล จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการเขื่อนราษีไศล จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจ่ายค่าชดเชยที่ดิน (9 ขั้นตอน) ตามกรอบข้อเรียกร้องภายในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 174 ราย การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ การพิจารณารายชื่อราษฎรที่ผ่านการไต่สวน กรณีราษฎรขอรับสิทธิการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ และแผนฟื้นฟูชีวิตชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางในการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล

สมนึก บุญศรี  รายงาน