Uncategorized

ทูน หิรัญทรัพย์ พระเอกยอดนิยมชาวไทย บรรยายพิเศษ การสร้างพลังชีวิตและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คุณแม่วัยใส ให้แก่สภาเด็กและจังหวัดร้อยเอ็ด

ทูน หิรัญทรัพย์ พระเอกยอดนิยมชาวไทย บรรยายพิเศษ การสร้างพลังชีวิตและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คุณแม่วัยใส ให้แก่สภาเด็กและจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 กันยายน 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้-โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน


นางจิตต์สัมพันธ์ ต่ายทรัพย์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการการสร้างแกนนำเครือข่ายเด็กและเยาวชนในปี 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องการที่จะลดเป้าหมายของเด็กที่เป็นแม่วัยรุ่น วัยใส ให้เหลือน้อยที่สุด เพราะในขณะนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดถือว่าเป็นจังหวัดที่ก้าวกระโดดในเรื่องนี้พอสมควร โดยได้มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้กำกับดูแลสภาเด็กและเยาวชนขณะนี้จังหวัดร้อยเอ็ด มีสภาเด็กและเยาวชนจำนวน 223 สภา ซึ่งศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดร้อยเอ็ด มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลักดันในประเด็นที่เป็นปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วัยใส ในครั้งนี้ได้ อีกพระราชบัญญัติการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 บ้านพักเด็กและครอบครัว ได้รับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นการสร้างแกนนำเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้


ด้าน นาย ทูน หิรัญทรัพย์ พระเอกยอดนิยมชาวไทย กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ สำคัญคือการปฏิรูปทำอย่างไรทำให้สังคมมีการปฏิรูปอย่างถูกต้อง การที่ทำให้เยาวชนเข้าใจว่า เขาทุกคนมีศักยภาพ มีคุณค่าในการที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ มีโอกาสในการนำเสนอ แก้ไขปัญหา หาทางออก กับผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ก็ควรที่จะเป็นผู้รับฟัง และในยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 นี้ เป็นเรื่องที่เยาวชนให้ความสนใจมากๆ การใช้สื่อโซเซียลมีเดีย เผยแพร่ได้เร็ว เข้าใจง่าย ในส่วนตนเองที่อยู่ภาคเอกชน ก็มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ สนับสนุนกับภาครัฐ ในการให้ความรู้ความเข้าใจ แก่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน


///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด