Uncategorized

อบจ.มุกดาหาร เปิดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

อบจ.มุกดาหาร เปิดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม โดยมีนายยุวพล อุดม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่จะได้เพิ่มความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติในการปฏิบัติงานในด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาท้องถิ่นไทยในศตวรรษที่ 21 เรื่องการจัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ ส่งเสริมทางจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทยในศตวรรษที่ 21 ได้รับความรู้เรื่องแนวทางการจัดตั้งและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางสังคม และวัฒนธรรมชุมชนตลอดทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์และทัศนคติในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177