Uncategorized

PTTEP จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

PTTEP จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

วันนี้ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการผลิตปิโตเลียมแหล่งหนองตูม ประดู่เฒ่า วัดแดน ประดา และหนองแสง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ซึ่งครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาสถาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการฯ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตลอดทุกช่วงระยะดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีนายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้
โครงการผลิตปิโตเลียมแหล่งหนองตูม ประดู่เฒ่า วัดแดน ประดา และหนองแสง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ประกอบด้วย แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมใหม่ 5 แนวท่อ รวมระยะทาง 18.8 กิดลเมตร โดยที่ตั้งแนวท่อลำเลียงของโครงการอยู่ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ ระยะทาง 3.9 กม. และพื้นที่อำเภอคีรีมาศ ของโครงการผลิตปิโตเลียมแหล่งลานกระบือ หนองมะขาม โนนพลวง ทับแรต และบึงช้าง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และสุโขทัย ทั้งนี้โครงการผลิตปิโตเลียมทั้ง 2 แห่ง จะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2561 นี้