Reporter&Thai Army

“เยียวยาแม่น้ำพิจิตร …แม่น้ำแห่งความหวัง…” ผู้การอ้วน ผบ.มทบ.36 เปิดกิจกรรม โยน EM BALL ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร

“เยียวยาแม่น้ำพิจิตร …แม่น้ำแห่งความหวัง…” ผู้การอ้วน ผบ.มทบ.36 เปิดกิจกรรม โยน EM BALL ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร / ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นประธานในกิจกรรม โยน EM BALL ฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์จาวปลวก และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงสู่แม่น้ำพิจิตร เยียวยาแม่น้ำที่เน่าเสีย ณ ประตูน้ำดงชะพลู ตำบลคลองคะเชนทร์ และ บริเวณปากแม่น้ำพิจิตร ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่พุธที่ 10 ตุลาคม 2561

ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ส่วนราชการ กลุ่มจิตอาสาและมวลชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “เยียวยาแม่น้ำพิจิตร แม่น้ำแห่งความหวัง” ซึ่งเกิดการเน่าเสียอันเนื่องมาจากสาเหตุเบื้องต้น จากกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้ปล่อยน้ำเสียจากโรงงานลงสู่แม่น้ำพิจิตร เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาสู่สภาพเช่นเดิม
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร จึงได้จัดกิจกรรมโยน EM BALL ฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์จาวปลวก และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงสู่แม่น้ำพิจิตร ณ บริเวณประตูน้ำดงชะพูล ตำบลคลองคะเชนทร์ และบริเวณปากแม่น้ำพิจิตร ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 – 11.45 น.

การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ ได้รับการสนับสนุน วัสดุ สิ่งของ ต่างๆที่ใช้ในการเยียวยา แม่น้ำพิจิตร โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางหน่วยงานราชการ เป็นการทำกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือจาก บวร คือ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร สถานศึกษา หน่วยราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตร ซึ่งรักในแม่น้ำพิจิตร และต้องการกอบกู้แม่น้ำพิจิตรให้แก่ลูกหลานพิจิตร ได้มีน้ำดื่ม น้ำบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

พันเอก วีรวัฒน์ วิวัฒวานิช รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีที่ได้เห็นชาวพิจิตร มีความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหาแม่น้ำพิจิตรที่เน่าเสียอย่างรุนแรง ใช้ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา จนทำให้สามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง สามารถลดความรุนแรงไม่ให้การเน่าเสียเพิ่มวงกว้างได้

การทำงานภายใต้กระบวนการ บ้าน วัด โรงเรียน และมีส่วนราชการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ถือว่า เป็นการทำงานแบบ “ประชารัฐ” การที่ส่วนราชการต่างๆ มาช่วยภาคประชาชนขับเคลื่อนและร่วมกัน แก้ไขปัญหา จะส่งผลให้เกิด ความรัก ความสามัคคี “เป็นการร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ สร้างพลังในการทำความดีให้ประเทศชาติ ไม่ใช่เพื่อตนเอง หรือเพื่อข้าราชการ แต่ทำเพื่อประชาชนชาวพิจิตรทุกคน ให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ขอให้กำลังใจใช้กลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตร และประชาชนชาวพิจิตรทุกท่าน ให้ประสบผลสำเร็จในการกอบกู้แม่น้ำพิจิตรให้ฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง แม่น้ำพิจิตร จึงเป็น “แม่น้ำแห่งความหวัง”